Tuesday, 22 November 2011

The Poet's Cardiogram!

We like Karen Karslyan's Poetry word-thing! So,
we share it with YOU! Check it owt! երեսուն ու ութ տձեւ հայրեն!


We hope you like its arrhythmia! Heart! Heart!

ւն ընդգրկում է 2001-2010 թթ. ընթացքում գրված երեսուն ու ութ տձև հայրեններ: Բաղկացած է երեք մասից՝ Տձև հայրեններ, Աժդահա հայրեններ և Բոնուս հայրեն: Դրանցում ընդգրկված բոլոր հայրեններն էլ տձև են, քանի որ բոլ !

No comments:

Post a Comment